Režim dne

Režimové požadavky dětí MŠ

06.00 – 08.15 – doba určená pro příchod dětí do mateřské školy, děti již přítomné v MŠ vykonávají spontánní zájmové aktivity, hry a řízené činnosti; prostor pro individuální péči a pedagogickou diagnostiku; společný úklid

08.15 – 08.45 – společné přivítání, ranní kruh, povídání a naslouchání si, sdělování dojmů, zážitků, skupinové a kolektivní aktivity řízené pedagogem; pohybová aktivita

08.45 – 09.15 – osobní hygiena, dopolední svačina

09.15 – 9:45 – dokončení řízené činnosti, sebehodnocení

09.45– 11.45 – osobní hygiena; pobyt venku (volné i řízené aktivity k pohybové a duševní rekreaci dětí); seznamování s přírodou, přírodními jevy a okolním světem v případě nepříznivého počasí spontánní hry a pohybové aktivity ve třídě

11.45 – 12.15 – osobní hygiena, oběd dětí

12.15 – 14.15 – osobní hygiena, převlékání, čas na pohádku, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, děti s nižší potřebou spánku individuální práce, klidové činnosti, kroužky

14.15 – 14.30 – osobní hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.30 – doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci; volné činnosti a aktivity řízené učitelkou (hry, zájmové činnosti, pohybové hry); v případě pěkného počasí mohou tyto činnosti probíhat na školní zahradě mateřské školy

Pí.učitelky se připravují na svou práci denně s důrazem na věkové složení třídy. Kapacita jednotlivých tříd umístěných v MŠ je 26 dětí.