Pokyny pro platbu

Měsíční platba stravné + školné od 1. 9. 2019 

Od září 2019 dochází ke změně výše platby za úplatu za předškolní vzdělávání

Platbu za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 440,– Kč zasílejte na účet školy 19–9916080267/0100 pod specifickým symbolem, který jste obdrželi při nástupu do MŠ (77…)Platbu za stravné v plné výši 759,– Kč (děti s odkladem školní docházky = OŠD 805,–Kč) zasílejte na účet školy 19–9916080267/0100 pod přiděleným specifickým a variabilním symbolem (9999900…).

strava celodenní 33,– Kč / den

strava polodenní 26,– Kč / den (děti s OŠD 28,– Kč)

Podle vyhlášky 107/2005 děti, které dovrší 7let ve školním roce 2019/2020 jsou zařazeny do kategorie starších a těch se týkají ceny stravy: 35,–Kč / den.

Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.Uvádějte, prosím, variabilní a specifický symbol ve vlastním zájmu!!! Předejdete případným nesrovnalostem!

Prosím, uhraďte platbu včas. V případě, že nebude platba uhrazena v plné výši, Vaše dítě nebude do MŠ přijato. Platba musí být na účtu školy nejpozději k 27. dni v předešlém měsíci.