Aktuality

Všechny aktuality

Jak žádat o odklad školní docházky

27.3.2020 · 11:40

JAK ŽÁDAT O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ?

Jaký je postup v případě, že rodiče žádají o odklad školní docházky? Komu mají žádost podat? Kdo jim k žádosti píše doporučení?

KDY A JAK ŽÁDAT?

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

Je možné do přípravné třídy zařadit dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, ale které není sociálně znevýhodněné?

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti se sociálním znevýhodněním. S ohledem na znevýhodnění dětí jsou stanoveny i nižší počty dětí (7–15 dětí ve třídě). Při přijímání dítěte je třeba dodržet obě podmínky stanovené § 47 odst. 1 věta první zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Odklad povinné školní docházky neznamená sociální znevýhodnění, proto pokud tyto děti nesplňují kritéria sociálního znevýhodnění, nemohou být do přípravných tříd zařazovány. Pro posouzení sociálního znevýhodnění platí několik kritérií. Informace z MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): http://www.msmt.cz/…i-vzdelavani

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek) • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování • zvládá odloučení od rodičů • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) • je si vědomé zodpovědnosti za své chování • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena) • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) • řadí zpravidla prvky zleva doprava • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky  složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) • reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj.v rozsahu do pěti prvků(pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)  rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)  rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10–15 min.) • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé) • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit • pamatuje si říkadla, básničky, písničky • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je • postupuje podle pokynů • pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině  uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)  navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny • zná celou řadu písní, básní a říkadel • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.) • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) • zná faktory poškozující zdraví (kouření) • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Úkolníček 27.3.

27.3.2020 · 01:31

Jablíčko: Dobrá nálada – půl zdraví. Na dnešek proto pro Vás, milá Jablíčka, máme připravený veselý tleskací taneček. Znáte ho už z hudebního kroužku. Pozorně se ale dívejte, je trochu jiný – takový, abyste si ho mohly zatancovat s maminkou nebo tatínkem. Tak šup, jdeme na to! Raz, dva, tři.

Květinka: Dnes si děti můžete květinku obtáhnout barevnou pastelkou.

5e76447e3fde3.jpg

Sluníčko: Dobrý den, sluníčka. Máme tady paťulínek, tak co kdybychom si trochu zacvičili a zatančili?

5e7c7bc941510.jpg

Motýlek: Pěkný páteček, Motýlci. První týden jsme spolu zvládli, snad jste úkoly poctivě plnili a s maminkou se bavili. Poklidný víkend Vám všem a v pondělí zase na shledanou :-) a všechny obrázky, které jste s maminkou doma zvládli si schovejte.

 • Procvičování prostorových pojmů – maminka ti pomůže rozdělit papír na 9 částí – dvě čáry svisle a dvě vodorovně. Maminka ti pak bude říkat, co do jakého čtverce nakreslíš. Například: nahoru vlevo nakresli sluníčko; pod sluníčko nakresli mráček; vedle mráčku kytičku; pod kytičku strom… Můžete zkoušet několikrát; používat: pod, nad, vedle, vpravo, vlevo, mezi, uprostřed…
 • Podle obrázku si zkus udělat stádo oveček na louce, maminka ti určitě pomůže, kdo nemá vodové, nebo temterové barvy , může nakreslit pastelkami
5e7d08259445f.jpg

Úkolníček 26.3.

26.3.2020 · 05:00

Jablíčko: Procvičte si paměť!
5e779f59ebd2c.jpg
 

Květinka: Dnes milé děti můžete vystřihnout a nalepit obrázek.

5e7628e6ef259.jpg

Sluníčko: Dobrý den, sluníčka. Dnes tu máme další jednoduchý úkol. Pohodlně se usaďte a hlavičky zapojte.

5e7bb31ad6d96.jpg 5e7bb33a9b356.jpg


Motýlek: Molýlci, krásný den, snad vám to doma rychle utíká, každé ráno si s maminkou zacvičíte, protáhnete (Pozdrav slunci) a na všechny kamarády si vzpomenete.

 • Zrníčka v zobáčku : z papíru si udělej malé papírové kuličky, popros maminku o malou misku a kolíček na prádlo. Kolíčkem (zobáčkem) se snaž přemístit všechny kuličky (zrníčka) do misky. Až si to pěkně natrénuješ, můžeš závodit s maminkou. Zrníčka dejte doprostřed a kdo nasbírá do své misky více zrníček, vyhrál.
 • Hádání zvířátek podle charakteristiky – maminka ti bude dávat otázky a ty budeš hádat, o jaké jde zvířátko. Např. – myslím na zvířátko, které žije v chlévě a chrochtá; nebo- jeho mládě se jmenuje telátko; ráno nás budí kokrháním; dává nám mléko… apod..... Pak zase ty můžeš dávat mamince otázky a maminka bude hádat.
 • Zkus se s maminkou naučit písničku „Když jsem já sloužil“ https://www.youtube.com/watch?…
 • Můžete si s maminkou písničku i nakreslit, obrázek ti může být inspirací, ale třeba vymyslíte a uděláte úplně jiný obrázek podle své fantazie a možností :-)
 • A nakonec si vytiskni pracovní list a splň úkol, který je tam napsaný, obrázek si vybarvi (kdo nemá tiskárnu, nevadí, stačí když mamince řekneš a ukážeš, které zvířátko kam patří).
5e7bb829a4fef.jpg 5e7bb847f3f52.jpg 5e7bbc3063749.jpg

Úkolníček 25.3.

24.3.2020 · 23:46

Jablíčko: Hezký den, Jablíčka. Zahrajte si s maminkou nebo tatinkem tuto hru pro uši. Kdo z vás pozná více zvuků?

5e779f3f7687e.jpgKvětinka: Milé děti, naše květinky potřebují vláhu, nakreslete jim dešťové kapičky. Můžete si také s maminkou na dešťové kapičky zahrát.

5e779f3df1f78.jpg

Sluníčko: Dobrý den, sluníčka. Venku je konečně jaro a my nemůžeme ven. Nevadí, vykouzlíme si kousek jara doma.

5e78e63715744.jpg


Motýlek:Krásný den, Motýlci, dnes si můžem zazpívat a o zvířátkách povídat.

 • Vzpomeň si, jaká zvířátka se v pohádce objevují. Řekni mamince, jaká další zvířátka můžeme na statku vidět – obrázek ti pomůže. Řekni, jak se říká tatínkovi, mamince a mláďátku. Zkus přijít na to, jaký máme z těchto hospodářských zvířat užitek.
 • Určitě znáš písničku „Skákal pes přes oves“ zazpívej si písničku řečí zvířátek např. haf; mé; mňau; bů… maminka ti jistě pomůže.
 • Na pracovním listě dokresli ovečce vlnu – spirála. Kdo nemůže vytisknout, nevadí, stačí když natrénuješ spirálu na papír.
5e7a61a20c256.jpg 5e7a670d928c6.jpg

Platba "školného a stravného" na měsíc duben 2020

24.3.2020 · 09:17

Podle ustanovení § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vydané na základě zmocnění ve školském zákoně ředitel školy stanovuje výši poplatku na neinvestiční náklady v MŠ na měsíc duben 2020: 0,–Kč.

Záloha na stravné je pozastavena. V případě otevření MŠ v měsíci dubnu, se všechny platby nastaví podle daných počtu dnů. Vyúčtování nevyčerpaného stravného proběhne, až bude MŠ v provozu.

Úkolníček 24.3.

24.3.2020 · 00:39

Jablíčko: Krásný den, Jablíčka! Dnes budeme počítat.

5e779f6fe3227.jpg


Květinka: Milé děti, na zahrádce už vykvetly první, jarní květinky, najděte dvě stejné a spojte je čarou.

5e76274beb129.jpg

Sluníčko: Dobrý den, sluníčka. Máme tady další jednoduchý úkol. Tak s chutí do toho a půl je hotovo.

5e78dadea6805.jpgMotýlek: Děti z Motýlku jsou šikovné dětičky a dnes si budem hrát s papírovými vajíčky. Barvičkou je vyzdobíme, počítání procvičíme. A aby Vám to šlo líp, bude nejdřív tělocvik :-D

– Nauč maminku „Pozdrav Slunci“ – jednu ze základních jógových sestav, skvělou pro ranní protažení tak, jak to cvičíme spolu ve školce. Dohlídni na to, aby maminka cvičila poctivě a nezapomeň na správné dýchání :-)

 • Teď je čas na vajíčka, která jste si včera vystřihli. Dítě (slepička) má před sebou 10 vajíček (počet vajíček přizpůsobíme schopnostem dítěte, začneme s menším počtem a můžeme přidávat, když dítě zvládá). Dítě si zakryje si oči a maminka (hospodyňka) několik vajíček odebere. Slepička se probudí a počítá kolik vajíček zůstalo a kolik chybí.

  motivační básnička : Každá z našich slepiček
  snesla dnes (např.) deset vajíček.
  Pověz, kolik hospodyňce dáš,
  a kolik jich ještě zahříváš?

 • Každé vajíčko si vybarvi jinou barvou stačí z jedné strany. Pořádně si všechny prohlédni. Poté vajíčka přikryje maminka např. šátkem a jedno odebere a ty máš zavřené oči. Pak šátek odkryje a budeš hádat, která barva vajíčka zmizela. (Kimova hra : k rozvoji zrakové paměti – počet vajíček přizpůsobíme schopnostem dítěte, zase začínáme s menším počtem, můžeme odebrat dvě, tři vajíčka..)
 • Na druhou stranu vajíčka napiš s maminkou čísla, nebo nakreslete puntíky 1 – 10. Čísla promíchejte a podle počtu puntíků nebo čísla dávej na vajíčka daný počet např, fazolek, korálků… ; také děti můžou porovnávat více x méně, o kolik je více, o kolik je méně.
 • A nakonec si nakresli podle fantazie šáteček, který slepička nesla komu ??? schválně, jestli si vzpomeneš
5e790572ca826.jpg

Úkolníček 23.3.

22.3.2020 · 23:35

Jablíčko: Milá Jablíčka, dnes si procvičíme ruce a zazávodíme si.

5e779fb48c45b.jpg


Květinka: Milé děti, jarní sluníčko nám svítí do oken, zkuste si doma sluníčko nakreslit s básničkou si můžete i zacvičit.

5e7639900a48f.jpg

Sluníčko: Milá sluníčka, v pátek byl první jarní den. Zopakujte si s maminkou všechno, co jsme si o jaru povídali ve školce, zazpívejte mamince písničku „Voláme jaro“ a pak se společně můžete naučit krásnou básničku. Přejeme krásný den.

5e7782207f1f3.jpg

Motýlek: Milé děti z Motýlku, budem si hrát na chvilku- Jaro už tady máme, spolu si ho přivítáme, zem otvírá zlatým klíčkem, kamarádí se sluníčkem. S pohádkou si budem hrát, čas nám bude utíkat.

 • Nejprve si s maminkou přečti pohádku „O slepičce a kohoutkovi“
 • Pojmenuj všechny obrázky, urči počáteční hlásku, kdo zvládne i poslední, vytleskej a urči počet slabik,
 • Počet slabik zapiš počtem puntíků a řekni, čeho je více – jestli slov se dvěma, nebo se třemi slabikami
 • A na zítra si nachystej 10 vystřižených vajíček :-) cca 5–10 cm (budeme procvičovat předmatematickou gramotnost)
5e77d140bd0f3.jpg

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

21.3.2020 · 14:00

Milé maminky, tatínkové a naše děti,

srdečně Vás zdravíme v této smutné a nelehké situaci. Je nám líto, že se s Vámi teď nějakou dobu nemůžeme setkávat každý den. Zůstaneme v kontaktu aspoň takhle improvizovaně. Víme, že spousta maminek navštěvuje naše webové stránky pravidelně, a proto nyní sledujte hlavně aktuality MŠ. Od pondělí 23.3 budeme zde vkládat úkoly různého zaměření, aby nám děti nezlenivěly a aspoň trochu se zabavily. Zvláště naši předškoláci. Záleží jen na Vás, jestli budete plnit tyto úkoly. Určitě to není povinné.

Přejeme Vám hodně síly a trpělivosti. Moc se na Vás těšíme. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Vaše paní učitelky

MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ!

21.3.2020 · 14:00

Maminky,

pokud nemáte roušku pro své dítě, neumíte šít a máte jen improvizované šátky, napište mi na FB nebo na adresu sarkasvackova@seznam.cz a já Vám ji dám. Šiju ze 100% bavlny (2vrstvy) na zavazování. Mějte se hezky (v rámci možností).

Žádosti o ošetřovné

20.3.2020 · 09:00

Žádosti o ošetřovné

Vyhrazené úřední hodiny na sekretariátě Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh Kosmonautů 13, pro vyzvednutí Žádosti o ošetřovné: pondělí 8:00 – 11:00 středa 8:00 – 11:00 pátek 8:00 – 11:00

V rámci preventivního opatření prosíme rodiče, aby žádosti o ošetřovné zasílali e-mailem: skola@zskosmonautu13.cz Do žádosti vypište : Jméno dítěte a jeho rodné číslo. Vystavené potvrzení Vám bude zasíláno elektronicky.

« Předchozí 1 18 35 43 44 45 46 47 48 49 52 69 Další »